' Bánh xe cầu trục Hàn Quốc - Liên Hệ: 0985.789.247

Bánh xe Cầu trục

Bánh xe Cầu trục cổng trục 

Đường kính lăn  Mô đul răng
D125 m3
D160 m3-4
D200 m4
D250 m4-5
D300 m5
D360 m6
D400 m6-8
D500 m8-10
D560 m10
D630 m10

Một số hình ảnh sản phẩm:
Bình luận